Питання вступного іспиту в аспірантуру PDF Друк

ПИТАННЯ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ В АСПІРАНТУРУ

1. Поняття світогляду та його суспільно-історичний характер.

2. Історичні типи світогляду: міфологічний, релігійний, філософський.

3. Специфіка філософського світогляду. Особливість філософських питань.

4. Філософія в системі культури. Функції філософії.

5. Загальна характеристика античної філософії. Основні філософські школи античності.

6. Загальна характеристика релігійної філософії Середньовіччя: патристика, реалізм та номіналізм.

7. Загальна характеристика філософії та науки епохи Відродження. Гуманістичні ідеї.

8. Загальна характеристика Новоєвропейської філософії XVII-XVIII ст.: сенсуалізм і раціоналізм.

9. Основні риси класичної німецької філософії.

10. “Докритичний” та “критичний” періоди у творчості Канта.

11. Філософська система Гегеля та сутність його діалектики.

12. Антропологічна філософія Фейєрбаха.

13. Основні ідеї марксистської філософії. Проблема відчуження людини.

14. Основні риси сучасної західної філософії, її головні течії і напрямки.

15. Сутність філософського позитивізму, його основні історичні форми.

16. Основні етапи розвитку філософської думки в Україні.

17. Сутність екзистенціалізму (Бердяєв, Ясперс, Хайдеггер, Марсель, Сартр, Камю).

18. Філософська герменевтика як теорія розуміння (Шлейєрмахер, Дільтей, Гадамер, Рікьор). Герменевтика та інтерпретація.

19. Основні ідеї неотомізму (Веттер, Бохеньський, Тейяр де Шарден, Жільсон, Марітен) та його відмінності від середньовічного томізму (вчення Фоми Аквінського).

20. Історичні форми діалектики як вчення про універсальні зв’язки, зміни та розвиток. Діалектика та метафізика. Роль суперечностей у процесі розвитку.

21. Взаємоперехід кількості та якості в процесі розвитку. Роль категорії “міра”.

22. Поняття і сутність діалектичного заперечення. Категорія зняття.

23. Взаємозв’язок співвідносних категорій “одиничне”, “особливе” й “загальне”.

24. Взаємозв’язок співвідносних категорій “явище” та “сутність”. Як з ними співвідноситься категорія “видимість” (позірність)?

25. Взаємозв’язок співвідносних категорій “причина” й “наслідок”. Детермінізм та індетермінізм.

26. Взаємозв’язок співвідносних категорій “форма” і “зміст”. Співвідношення зовнішньої та внутрішньої форми в процесі розвитку предметів і явищ.

27. Взаємозв’язок співвідносних категорій “можливість” і “дійсність”. Відмінність між реальними й формальними можливостями. Роль імовірності в реалізації можливостей.

28. Взаємозв’язок співвідносних категорій “необхідність” і “випадковість”; “свобода” та “необхідність”.

29. Взаємозв’язок співвідносних категорій “ціле” й “частина”; “система”, “структура” та “елемент”.

30. “Буття” як філософська категорія. Форми буття та їх єдність.

31. Категорія “матерія” у філософії.

32. Рух як спосіб існування матерії. Специфіка соціального руху.

33. Простір і час – форми існування матерії. Соціальний простір та соціальний час як буття людини в культурі.

34. Поняття антропосоціогенезу. Єдність біологічного й соціального в людині.

35. Проблема визначення сутності людини як соціальної істоти. Проблема життя і смерті. Сенс життя.

36. Постановка проблеми свідомості в історії філософії.

37. Роль праці, спілкування й мовлення у формуванні та розвитку свідомості.

38. Співвідношення діяльності, мислення і мови.

39. Структура свідомості. Свідомість і несвідоме. Самосвідомість лодини.

40. Розуміння пізнання як діалектичного й культурно-історичного процесу взаємодії людини та світу. Об’єкт і суб”єкт пізнання.

41. Проблема істини у філософії. Діалектична єдність абсолютної та відносної істини. Істина й омана. Істина та правда.

42. Наукове та буденне пізнання. Форми і методи наукового пізнання.

43. Специфіка буття соціуму як спів-буття людей. Суспільне буття та суспільна свідомість.

44. Структурованість соціальної системи. Основні елементи соціальної структури суспільства та їх історичний характер.

45. Історична періодизація суспільного розвитку: формаційний та цивілізаційний, осьовий та хвильовий підходи.

46. Матеріальні фактори функціонування суспільства: єдність продуктивних сил та виробничих відносин.

47. Сутнісні риси інформаційного суспільства. Роль інформаційних та комп’ютерних технологій у сучасному суспільному прогресі.

48. Поняття політики та політичної системи суспільства.

49. Держава як основний політичний інститут. Громадянське суспільство й держава.

50. Поняття духовного життя суспільства. Специфіка духовних відносин.

51. Суспільна свідомість та її структура: побутова й наукова свідомість, суспільна психологія й ідеологія, форми суспільної свідомості.

52. Наука як форма суспільної свідомості та її вплив на розвиток цивілізації. Етика вченого.

53. Особистість як міра соціальності в людині. Особистість та особа. Роль індивідуальних якостей у процесі формування особистості.

54. Особистість і проблема свободи. Свобода волі та свавілля.

55. Культура як символічний світ людського буття.. Співвідношення культури й цивілізації.

56. Рушійні сили історичного процесу. Співвідношення еволюційного та революційного моментів у розвитку людської цивілізації.

57. Історичні форми відношення людини до природи. Причини виникнення та шляхи розв’язання сучасних екологічних проблем.

58. Опозиція “модерн-постмодерн” у культурному та цивілізаційному розвитку людства.

59. Глобальні проблеми сучасності: причини їх виникнення та шляхи подолання. Концепція “стійкого розвитку”.

60. Поняття та сутність глобалізації, її позитивні тенденції й проблеми.

Підручники та навчально - методичні посібники

Антология мировой философии. В 4-х т. –М., 1969-1972.

Введение в философию. Учебник для высших учебных заведений в 2-х частях / Под. общей редакцией И.Т. Фролова/. –М.,1989.

Введение в философию. Учебник для высших учебных заведений в 2-х частях / Под. общей редакцией И.Т. Фролова/. –М., 2003.

Вступ до філософії. Навчально-методичний посібник. / Під заг. ред. Волинки Г.І./ -К.,1993.

Дротянко Л.Г. Філософські проблеми мовознавства. Навчальний посібник. – К., 2002.

Енциклопедія постмодернізму. – К., 2003.

Історія філософії. Підручник /Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін./. – К., 2002.

Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки. Итоги ХХ столетия. – М., 2000.

Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс. – М., 2002.

Мир философии. Книга для чтения. В 2-х частях. –М.,1991.

Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей /историко-философские очерки и портреты/ -М.,1991.

Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини. Навчальний посібник.- К., 1995.

Новая философская энциклопедия. (Ред. Степин В.С. и др.): В 4-х т. – М., 2000-2001.

Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А.. Філософія. Навчальний посібник. - К., 2000.

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4-х томах. – СПб, 1997.

Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія. – К., 1996.

Современная западная философия. Словарь. – М., 1991.

Спиркин А.Г. Философия: Учебник. - М., 2000.

Читанка з історії філософії. У 6 кн. /Під. ред. Волинки Г.І./ : -Книга І. Філософія стародавнього світу. –К..1992; - Книга VI. Зарубіжна філософія XX століття. –К., 1993.

Философский энциклопедический словарь. –М.,1983.

Філософія. Підручник / За ред. Г.І.Заїченка та В.М.Сагатовського. – К., 1995.

Філософія. Навчальний посібник / Під ред. І.Ф.Надольного. – К., 1997.

Філософія. Курс лекцій / Бичко І.В., Табачковський В.Г., Горак Г.І. та ін. – К., 1993.

Філософія. Світ людини. Курс лекцій / Ред. Табачковський В.Г. – К., 1999.

Філософський енциклопедичний словник. – К., 2002.

Список основних джерел до програми вступного іспиту з філософії

Августин А.Исповедь. – М., 1991.

Аристотель. Метафизика // Аристотель. Соч. в 4-х т. Т. 1. – М., 1976.

Бердяев Н.А. Философия свободы. // Смысл творчества. –М.,1989.

Бэкон Фр. Новий органон // Бэкон Ф. Соч. в 2-х т. Т.2. –М.,1972.

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. // Вебер М. Избр. произведения. –М.,1990.

Гадамер Х.-Г. Истина и метод. – М., 1988.

Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. // Гегель нциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. –М.,1974.

Гуссерль Е. Формальная і трансцендентальна логіка // Читанка з історії філософії. В 6- ти книгах. Книга VI. Зарубіжна філософія XXст. – Київ,1993

Декарт Р. Начала философии // Антология мировой философии. В 4-х тт. _Т.2. – М.,1970.

Драгоманов М. Чудацькі думки про українську національну справу.// Вибране. – К.,1991.

Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде // Камю А. Бунтующий человек. – М., 1990.

Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Соч. в 6-ти т. Т.3. –М., 1964.

Кониський Г. Загальна філософія поділена на чотири відділи. Відділ “Моральна філософія або етика” // Твори в 2-х т. Т.1. –К., 1990.

Кузанский Н. Об ученом незнании // Соч. в 2-х т. Т.1. –М.,1979.

Кун Т. Структура научных революций. –М.,1977.

Лейбниц Г. –В. Монадология / Соч. в 6-ти тт. Т.1. –М.,1983.

Ленін В.І. Карл Маркс // Повн. зібр. твор. Т. 23.

Маркс К. Економічно-філософські рукописи 1844 року.// Маркс К., Енгельс Ф. Твори. Т.42.

Ницше Фр.Так говорил Заратуста. –М., 1991.

Ортега – і Гассет Х. Нові симптоми.// Читанка з історії філософії. Книга VI. Зарубіжна філософія XX століття. – К., 1993.

Платон Банкет. Тімей. // Читанка з історії філософії. Книга І. Філософія стародавнього світу. – К.. 1992.

Поппер К. Логика и рост научного знания. – М., 1983.

Поппер К. Открытое общество и его враги. – М., 1992.

Сартр Ж. –П. Екзистенціалізм – це гуманізм. // Читанка з історії філософії Книга VI. Зарубіжна філософія XX століття. –К.,1993.

Сковорода Г.С. Тлумачення Плутарха про тишу серця // Твори. Т.2. –М.,1973.

Соловьев В.С. Оправдание добра.// Собр. соч. Т.1. –М., 1989.

Спиноза Б. Этика. // Онтология мировой философии. В 4-х томах. Т.2. –М.,1970.

Сумерки богов. – М., 1989.

Степин В.С. Теоретическое знание. – М., 2003.

Тейяр де Шарден П. Феномен человека. –М., 1987.

Фейербах Л. Основные положения философии будущего // Избр. филос. произв. Т.1. –М.,1955.

Фрейд З. Введение в психоанализ. лекции. –М., 1989.

Франко І. Що таке поступ? // Франко І. Зібрання творів у 50 –ти т. Т.45.

Фромм З. Искусство любить // Фромм Э. Душа человека. –М.,1992.

Фуко М. Археология знания. – К., 1996.

Хайдеггер М. Що таке метафізика?// Читанка з історії філософії. Книга VI. Зарубіжна філософія XX століття. –К., 1993.

Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. –К., 1992.

Шевченко Т.Г. Щоденник. –К.,1981.

Шеллер М. Положення людини в Космосі // Читанка з історії філософії. Книга VI.Зарубіжна філософія XX століття. –К.,1993.

Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости // Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. –М.,1992.

Юнг К.Г. Проблема души современного человека // Философские науки. –1989. -№5.

Ясперс К. Философская вера.//Ясперс К. Смысл и назначение истории. –М.,1991.