питання до МКР №1 PDF Друк

Питання до МКР № 1


 

Поняття світогляду. Структура світогляду, його рівні та компоненти. Класифікація світогляду.

Співвідношення світогляду та філософії. Історичні типи світогляду.

Специфіка філософського світогляду. Основне питання філософії (у формулюванні Ф. Енгельса).

Філософія у системі культури. Предмет і функції філософії.

Предмет філософії та розділи філософського знання.

 

Умови виникнення та особливості античної філософії.

Етапи розвитку античної філософії (загальна характеристика)

Натурфілософія ранніх грецьких філософів. Мілетська школа.

Натурфілософія ранніх грецьких філософів. Філософія Геракліта.

Натурфілософія ранніх грецьких філософів. Філософське вчення Демокріта.

Натурфілософія ранніх грецьких філософів. Філософія елейської школи.

Вчення софістів як перший досвід суб'єктивізму.

Антична філософія доби «високої класики». Антропологічний та етичний раціоналізм вчення Сократа.

Антична філософія доби «високої класики». Вчення Платона про буття.

Антична філософія доби «високої класики». Вчення Платона про душу.

Критика Арістотелем платонівського вчення про ідеї.

Телеологічний принцип в онтології та космології Арістотеля. Вчення про чотири види причин.

Вчення про душу і пізнання в філософії Арістотеля.

Еллінізм і розкладання античної класичної традиції: філософія Епікура та епікуреїзм.

Завершальний період античної філософії: стоїцизм та скептицизм.

Загальна характеристика філософії неоплатонізму.

 

Філософія середньовіччя: найважливіші світоглядні принципи.

Номіналізм та реалізм в схоластичній філософії Середньовіччя.

Типологічні риси та періоди розвитку філософії епохи Відродження

Особливості філософії Нового часу. Раціоналізм та емпіризм.

Філософія Просвітництва (загальна характеристика).

 

І. Кант – основоположник класичної німецької філософії.

Вчення І. Канта про границі пізнавальних можливостей людини.

"Коперніканський переворот" І. Канта у філософії. Теорія пізнання І. Канта

Філософська система абсолютного ідеалізму та діалектичний метод Г.В.Ф. Гегеля.

Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха.

Основні ідеї марксистської філософії

Матеріалістичне розуміння історії та матеріалістична діалектика у вченні К.Маркса і Ф. Енгельса.

Матеріалістичне розуміння історії та теорія відчуження в філософії марксизму.

 

Особливості некласичної західної філософії. Основні течії.

Некласична філософія 19 ст. Ірраціоналізм А. Шопенгауера. Людина і світ в його філософії.

Філософія життя Ф. Ніцше. Ірраціоналізм філософії Ф. Ніцше.

Філософськи напрямки екзистенціалізму (релігійний, атеїстичний). Основні ідейні положення.

Психоаналіз і філософські ідеї З. Фрейда.

Проблема несвідомого й структура особистості в працях З. Фрейда.

Позитивізм, його сутність та історичні форми.

 

Онтологія як вчення про буття. Основні форми буття.

Рух. Основні типи і форми руху, їхній взаємозв'язок.

Простір і час: проблема співвідношення. Субстанціальна і реляційна концепції простору і часу.

Соціальний простір і соціальний час як форми буття людини у культурі.

Поняття субстанції. Матерія як субстанція та її атрибути.