Аналітичні й творчі завдання. Модуль І PDF Друк

 

 

Тема: В чому полягає розбіжність позиції Сократа і Гіппія в пошуку відповіді на питання про поняття прекрасного? Яким чином діалектичний метод ведення дискусії, застосовуваний Сократом, дозволяє звільнитися від обмеженості конкретно-почуттєвих визначень прекрасного і пояснити його природу?

Платон. Собрание сочинений. В 4 т.: Т.I / Гиппий Больший. – С. 386-418.

Електронна адреса: http://grani.roerich.com/plato/txt/greater-hippias.htm

 

Тема: Чому, на Вашу думку, Сократ віддає своє життя на розсуд афінського закону, що безпідставно осудив його на страту, і не скористається можливістю задобрити суд чи втекти з Афін, що звільнило б його від смерті? Який мотив Сократа в покорі закону: це звичайна законослухняність, якась фізична причина пов’язана з його літнім віком, соціальна чи етична? Чому, на вашу думку, смерть Сократа і в цілому його життя дало підстави історикам філософії вважати постать Сократа «втіленням філософії»?

Платон. Собрание сочинений. В 4 т.: Т.I / Апология Сократа. – С. 70-97.

Електронна адреса: http://grani.roerich.com/plato/txt/apology.htm

 

Тема: Чому Аристотель вважає незадовільним вирішення питання про причини та начала буття і світу у всіх попередніх йому філософів?

Аристотель. Собрание соч. в 3-х томах: Т. 1. Метафизика. С. 65-92. Книга первая (от главы 1-- до 10-й)

 

Тема: Чому Аристотель вважає "подив" джерелом появи науки філософії (=мудрості)? Як Аристотель розуміє сутність мудрості і, чому, на відміну від почуттєвого пізнання, досвіду, мистецтва творення, вважає її вищою формою знання?

Аристотель. Собрание соч. в 3-х томах: Т. 1. Метафизика. Книга первая (от главы 1 -- до 7-й) – С. 65-78.

Тема: Що вказує на емпіричний характер психології Аристотеля (його науки про душу)? У рішенні проблеми зв'язку душевних і тілесних явищ Аристотель виступає з позиції матеріалізму чи ідеалізму?

Аристотель. Собрание соч. в 3-х томах: Т. 1. О душе. Книга первая (главы 1—5). – С.369-388, книга вторая (глава 1—3). – С. 394-401, Книга третья (главы 8—13). – С. 439- 451.

Тема: На прикладі філософських листів № 1 37 прослідкуйте розгортання Сенекою теми моральнісного самовдосконалення людини. Які, на Вашу думку, висхідні позиції моралізаторства в Сенеки: воно підпорядковане обслуговуванню прагматичних цілей, підкоренню авторитетові традицій чи певному моральному уявленню про норму життя. З'ясуйте роль філософії та доброчесності на шляху до морального вдосконалення.

Сенека Луций Анней. Нравственные письма к Луцилию. – М.: "Наука", 1977.

Електронна адреса: http://psylib.org.ua/books/senek03/index.htm

 

Тема: Чому відчужену людську діяльність К. Маркс називає «карикатурою» на природу людини? Які види відчуження стають предметом його аналізу? В чому полягає ідея звільнення праці як зворотного привласнення (емансипації) людиною своєї сутності?

К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т.42. // Философско-экономические рукописи 1844 г. Глава ОТЧУЖДЕННЫЙ ТРУД. - С. 86-100.

Електронна адреса: http://psylib.org.ua/books/marxk01/txt04.htm

Тема: Яку суперечність в середині себе таїть розвиток приватної власності? Чому, згідно поглядів К. Маркса, розвиток приватної власності закономірно приходить до свого самозаперечення, а результатом такого заперечення з необхідністю постає комунізм? Які форми проходить комунізм на шляху «зняття» (заперечення) відчуження?

К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т.42. // Философско-экономические рукописи 1844 г. Глава [Сущность частной собственности в отражении политической экономии] – С.108-112, глава [Коммунизм] – С.113-127.

Електронна адреса:

Глава [Сущность частной собственности в отражении политической экономии] - http://psylib.org.ua/books/marxk01/txt06.htm Глава [Коммунизм] - http://psylib.org.ua/books/marxk01/txt07.htm

 

Тема: Які ідеї гегелівського ідеалізму та фейєрбахіанського матеріалізму взяли на озброєння К. Маркс та Ф. Енгельс для розробки теорії матеріалістичного розуміння історії та матеріалістичної діалектики?

Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // Собраниепочинений К. Маркса, Ф. Энгельса. Т. 21. – С. 269–317.

Електронна адреса: http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Feuerbach/lfeuerbach.html

Тема: Чому одне з найважливіших понять своєї філософської концепції - волю,  А. Шопенгауер називає «річчю у собі»?

Шопенгауэр А. Понятие воли // Избранные произведения. – М.: Просвещение, 1992. – С. 41 – 62

Електронна адреса: http://www.e-reading.org.ua/chapter.php/88722/34/Shopengauer_-_Mir_kak_volya_i_predstavlenie.html

Тема: Чому Ф. Ніцше вбачав у християнстві головну причину деградації європейської людності ?

Ніцше Ф. Антихрист // Жадання влади. – К.: Основи, 2003.С. 346 – 436

Електронна адреса: http://philosophy.ru/library/nietzsche/antichrist.html

 

Тема: Поясніть, в чому принципова відмінність у підходах до тлумачення етичної категорії співчуття у філософії  А. Шопенгауера та Ф. Ніцше. Ввисловіть свою позицію стосовно цього питання.

Ніцше Ф. Антихрист // Жадання влади. – К.: Основи, 2003.– С. 346 – 347 – 436.

Електронна адреса: http://philosophy.ru/library/nietzsche/antichrist.html

Шопенгауэр А. Указание и доказательство единственного подлинно морального импульса / Артур Шопенгауэр // Две основные проблемы этики. [Електронный ресурс]. Режим доступа: http://www.koncheev.narod.ru/shop_2pr.htm#oe3