Шоріна Тетяна Геннадіївна
Питання до МКР № 2. PDF Друк

 

Питання до МКР № 2.

 

Проблема антропосоціогенезу: трудова теорія про походження людини.

Проблема антропосоціогенезу: еволюційний та креаціоністський підходи.

Біологічне і соціальне в людині: проблеми співвідношення. Крайнощі натуралістичного тлумачення (неодарвінізм, інстинктивізм, расизм тощо).

Сутнісні відмінності буття людини (соціального) і тварини (біологічного).

Ступені реалізації сутності людини: індивід-індивідуальність-особистість.

Проблема сенсу життя людини: основні підходи.

== === ==== ===

Передумови виникнення свідомості: проблема еволюції форм відображення матерії.

Роль праці, спілкування й мовлення у формуванні та розвитку свідомості.

Свідомість як ідеальне відображення реальності. Основні властивості свідомості (див. лекцію)

Свідомість як ідеальне відображення реальності. Складові елементи свідомості.

Структура людської психіки. Свідомість, несвідоме, підсвідоме.

Структура свідомості. Самосвідомість та її рівні.

=== === === ===

Розуміння пізнання як діалектичного й культурно-історичного процесу взаємодії людини і світу. Об’єкт і суб’єкт пізнання.

Проблема визнання пізнаваності світу та основні підходи: гностичний оптимізм, скептицизм, агностицизм.

Принципи матеріалістичної гносеології.

Єдність чуттєвого й раціонального в пізнанні. Основні форми чуттєвого та раціонального пізнання.

==== === === ==

Діалектична єдність абсолютної й відносної істини. Істина й омана. Істина та правда.

Практика як критерій істини. Її структура.

Поняття наукового пізнання. Рівні наукового пізнання. Методи емпіричного наукового пізнання.

Поняття наукового пізнання. Рівні наукового пізнання. Методи теоретичного наукового пізнання.

Поняття наукового пізнання. Рівні та форми наукового пізнання.

Буденне та наукове пізнання: проблема співвідношення.

=== === === ====

Соціальна філософія в системі суспільних наук: проблема співвідношення предметів.

Специфіка соціальної філософії: її предмет, об’єкт, суб’єкт, функції.

Структурні розділи соціально-філософського знання.

Буття суспільства як системи. Соціальний номіналізм та реалізм як два способи розуміння суспільства.

Сфери суспільного життя: матеріальна, політична, соціальна, духовна. Загальна характеристика.

Структурованість соціальної системи. Основні елементи соціальної структури суспільства та їх історичний характер.

Стратифікаційний (П.Сорокін) та соціально-економічний (К.Маркс) підходи до визначення соціальної структури суспільства.

== ==== === ====

Культура як термін і поняття в філософії. Функції культури.

Матеріальна та духовна складові культури. Їх особливості.

Матеріальні фактори функціонування суспільства. Єдність продуктивних сил та виробничих відносин.

Поняття духовного життя суспільства. Специфіка духовних відносин і духовної культури.

Суспільна свідомість та її структура: буденна й наукова свідомість, суспільна психологія та ідеологія.

==== ===== ===== ===

Історія як предмет філософії. Основні питання філософії історії.

Проблема методологічних підходів щодо єдності і множинності історії.

Історична періодизація суспільного розвитку: формаційний підхід.

Історична періодизація суспільного розвитку: цивілізаційний підхід

Історична періодизація суспільного розвитку: осьовий підхід.

Історична періодизація суспільного розвитку: хвильовий підхід (концепції технологічного детермінізму)

Проблема соціального суб’єкта історичного процесу.

=== === ===

Поняття політики та політичної системи суспільства. Основні елементи політичної системи.

Держава як основний політичний інститут.

 

 
Завдання для аналітичних й творчих робіт. Модуль 2. PDF Друк

 

Тема:

Який з трьох видів історіографії, згідно концепції історії Гегеля, розкриває абсолютну кінцеву мету історії людства? За визначенням Гегеля, в чому полягає спрямованість історичного розвитку? Поясніть, якої світоглядної позиції – матеріалізму чи ідеалізму – дотримується Гегель, філософськи обгрунтовуючи засади історії.

Г.В.Ф. Гегель. Лекции по философии истории. Введение.

Тема:

В чому полягає за Гегелем ідея всесвітньої історії? Згідно його концепції, який світ духовний чи фізичний є дійсним, субстанціальним, таким, що визначає поступ історії? Які історичні відносини Гегель називає всесвітніми, а особистостей, як дійових осіб останніх – історичними?

Г.В.Ф. Гегель. Лекции по философии истории. Введение.

Тема:

Прослідкуйте історію становлення інституту сім’ї. Чому, згідно міркувань Ф. Енгельса, утворення моногамної форми сім’ї, з одного боку, свідчило про великий історичний прогрес людства, а, з іншого боку, оберталося регресією відносин між чоловіком і жінкою ? На думку Ф. Енгельса, за яких історичних обставин жінка може повернути й втримати, втрачене ще на зорі цивілізації, емансиповане положення у шлюбі та суспільстві?

К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр. Соч. – Т. 21. Происхождение семьи, частной собственности и государства / I. Доисторические ступени культуры. II. Семья. – С. 28 – 85.

Електронний ресурс: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/engels/index.php

Тема:

Розкрийте наукові засади періодизації історичних сходин культурного розвитку людства – дикунства, варварства, цивілізації (представлені Л. Морганом, Ф. Енгельсом). Чи природа таких засад криється в матеріалістичному розумінні історії, чи пов’язана з ідеалістичним її трактуванням? Які історичні, соціально-економічні причини знаменували перехід від варварства до цивілізації? Чому суспільство епохи цивілізації має антагоністично суперечливий характер – тобто чому його позитивні матеріальні і духовні завоювання та досягнення одночасно граничать із негативними явищами у таких?

К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр. Соч. – Т. 21. Происхождение семьи, частной собственности и государства / I. Доисторические ступени культуры. ІХ Варварство и цивилизация. – С. 28-33; 156-178.

Електронний ресурс: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/engels/index.php

Тема:

Розкрийте матеріалістичне розуміння антропосоціогенезу і роль праці в цьому процесі, викладене в роботі Ф. Енгельса. Чому праця з умови людської життєдіяльності та сутнісної сили людини за певних форм людських відносин може перетворюватися в силу, що руйнує природні і соціальні умови життя і, більш того, ставить під загрозу навіть фізичне виживання людства [2]?

[1] К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр. Соч. – Т. 20. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. – С. 486-499.

Електронний ресурс: http://www.rummuseum.ru/lib_e/engels_trud.php

[2 ] Э. Фромм. Иметь или быть. / Введение. Великие надежды, их провал и новые альтернативы. / http://ligis.ru/psylib/090417/books/fromm02/txt00.htm#1

Тема:

Роз’ясніть суть таких двох фундаментальних способів людського життя – як життя з позиції «бути», і життя з позиції «мати». Який з цих способів існування характеризує західне суспільство індустріального типу? Чому Е. Фромм наполягає на невиправданості і провалі «великих надій» західної людини зрілої індустріальної доби. Чи можливий, згідно Е. Фромму, альтернативний шлях вирішення проблем західної цивілізації?

Э. Фромм. Иметь или быть. / Введение. Великие надежды, их провал и новые альтернативы. / Часть Первая. I. Значение различия между обладанием и бытием. / Часть Вторая. IV. Что такое модус обладания? / http://ligis.ru/psylib/090417/books/fromm02/txt00.htm#1 / http://ligis.ru/psylib/090417/books/fromm02/txt01.htm / http://ligis.ru/psylib/090417/books/fromm02/txt04.htm

Тема:

Роз’ясніть суть таких двох фундаментальних способів людського життя як життя з позиції «бути», і життя з позиції «мати». Який з цих способів існування характеризує західне суспільство індустріального типу? Поясність, слідом за Е. Фроммом, проблему співвідношення понять «бути» і «мати» на повсякденному рівні життя – у сфері навчання, читання, бесіди, виховання авторитетності, пізнання, віруванні, любові. Чи можете вирізнити для себе, який принцип є домінуючим саме у Вашому мисленні і поведінці.

Э. Фромм. Иметь или быть. / Введение. Великие надежды, их провал и новые альтернативы. / Часть Первая. II. Обладание и бытие в повседневной жизни.

http://ligis.ru/psylib/090417/books/fromm02/txt00.htm#1 /

http://ligis.ru/psylib/090417/books/fromm02/txt02.htm

Тема:

Вкажіть на суперечливість суспільної свідомості європейця 20-х років ХХ ст., що її виявив Ортега-і-Гасет, філософськи діагностуючи свій час. Чому масову людину, як панівний тип сучасника своєї епохи, філософ називає примітивом, варваром, «самовдоволеним паничем»? Чи можливий прогрес цивілізації і розвиток культурного життя за умов «бунту мас» (або збанкрутілості історичного мислення людини)? З погляду Ортега-і-Гасета, фашизм як політична течія і соціальне явище є світанком нового дня європейської цивілізації або її псевдосвітанком і регресом?

Ортега-і-Гасет, Х. Вибрані твори./ Бунт мас./ Від глави І до ХІ. – С. 15-79.

Електронний ресурс: http://ae-lib.org.ua/texts/ortega-y-gaset__masa__ua.htm

Ортега-і-Гасет, Х. Вибрані твори. / До питання про фашизм. – С. 196-205. /

http://ae-lib.org.ua/texts/ortega-y-gaset__facismo__ua.htm

Тема:

З’ясуйте співвідношення понять етнос, нація та раса. Чи вірно вважати націю етнічним соціальним утворенням? Які причини обумовлюють її формування? Чи збігаються у своєму змісті поняття національний рух та націоналізм? Які Ви знаєте партії націоналістичного спрямування, що представлені в політичній системі сучасної України?

Юрий Семёнов. Философия истории. Этносы, нации, расы // http://scepsis.ru/library/id_75.html

Тема:

З’ясуйте співвідношення понять етнос, нація, раса та расизм. Чи є науково обґрунтованим поділ людей за расовою приналежністю. В чому полягає відмінність такого поділу з боку фізичної антропології та культурних, політичних ідеологічних форм расової теорії, з іншого боку. Які різновиди расизму виділяють сучасні дослідники? На основі матеріалу М. Саркисянца [2], вкажіть, про який саме різновид расизму йдеться: расорасизм, етнорасизм, класорасизм ?

[1] Юрий Семёнов. Философия истории. 1.9. Расы, расизм и концепция расового детерминизма. // http://scepsis.ru/library/id_75.html

[2] Мануэль Саркисянц. Английские корни немецкого фашизма / Глава 2. Вдохновители гитлеровских «железных законов бытия». «Наука» о праве сильного http://scepsis.ru/library/id_2115.html

 

 
питання до МКР №1 PDF Друк

Питання до МКР № 1

Детальніше...
 
Аналітичні й творчі завдання. Модуль І PDF Друк
Детальніше...