Семінарське № 1. Релігієзнавство як наука PDF Друк

1. Релігієзнавство як наука. Предмет релігієзнавства (що таке релігієзнавство, що воно вивчає, історія виникнення, основні етапи розвитку).

2. Основні релігієзнавчі концепції. Методи дослідження релігії. Співвідношення релігії з науковим пізнанням.

3. Структура релігієзнавства.

4. Релігія, як форма суспільної свідомості, її елементи та структура. Функції релігії та її рорль у суспільстві.

5. Походження релігії: богословське та наукове пояснення.

6. Історичні типи та форми релігій.

Словник термінів:

антропоцентризм, атеїзм, Бог, деїзм, пантеїзм, релігійна свідомість, трансцендентальне, деномінація, догмати, доктрина, конфесія, культ, ритуал, сакральний, секта.

 

Тест для самоконтролю.

1. У якому столітті розпочалося формування релігієзнавства як самостійної науки?

а. у ХХ ст.;

б. у ХІХ ст.;

в. у ХVIII ст.;

г. у ХVII ст.

2. Релігієзнавство - це:

а. сукупність філософських понять, категорій і концепцій, які дають філософське тлумачення релігії;

б. галузь гуманітарних знать, спрямованих на осягнення сутностей, закономірностей, походження й функціонування релігії на різних етапах розвитку культури;

в. наука, що досліджує розуміння смислу релігійного вираження конкретної людини на основі її інтуіції, особистого відчуття та бачення;

г. вчення, про ціннісне ставлення людини до світу.

3. Що вивчає релігієзнавство?

а. своєрідність вияву рулігійного феномену;

б. механізм дії релігійного феномену на індивідуальному та суспільному рівнях буття;

в. природу, структурні компоненти, закономірності розвитк релігії;

г. точки дотику і шляхи взаємодії з іншими сферами культури.

4. На яких рівнях релігієзнавство вивчає релігію?

а. на релігійному та філософському рівнях;

б. на філософському та історичному рівнях;

в. на історичному та віруючому рівнях;

г. на віроючому та релігійному рівнях.

5. Чим виступає рілігія в релігієзнавстві?

а. внутрішнім станом;

б. сукупністю предметів, культур чи ритуалів;

в. чимось зовнішнім щодо індивіда;

г. глибинною вірою в реальну присутність у житті вищої сили.

6. Що формує структуру релігієзнавства?

а. філософія релігії, історія релагії, соціологія релігії;

б. етнологія релігії, прагматизм релігії, біологія релігії;

в. психологія релігії, феноменологія релігії, географія релігії;

г. біохімія, біофізика, біоботаніка.

7. Філософія релігії - це:

а. сукупність філософських понять, категорій і концепцій, які дають філософське тлумачення релігії;

б. розділ релігієзнавства, що вивчає філософські основи релігії, її місце, функції і роль у суспільній системі;

в. розділ релігієзнавства, що досліджує розуміння смислу релігійного вираження конкретної людини на основі її інтуїції, особистого відчуття та бачення;

г. розділ релігієзнавства, що вивчає роль природного фактора у появі і поширенні релігій в різних країнах і регіонах земної кулі.

8. Що вважається основним конструкційним елементом будь-якої наукової теорії?

а. поняття;

б. категорії;

в. предмет;

г. явище.

9. До філософських категорій релігієзнавства належать:

а. релігія, Бог, церква, магія;

б. предмет віри, пізнання, відображення, істина, людина;

в. атеїзм, секта, святе, храм;

г. ілюзія, смерть, совість, релігійних досвід.

10. Методи релігієзнавства це:

а. система шляхів, прийомів, способів втілення певних ідей;

б. загальні поняття, що відображають суттєві закономірні зв'язки та відношення, притаманні релігійному феномену та явищам, безпосередньо пов'язаним із ним;

в. система шляхів, способів здійснення задумів;

г. шляхи (засоби) вирішення пізнавальних проблем у процесі вивчення рілігії і вільнодумства.