Пода Тетяна Анатоліївна
Графік проведення МКР PDF Друк

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ МКР ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФЛА

№ п/п

Група

Число

Аудиторія / Час проведення

1.

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Питання до МКР №1 з курсу ФІЛОСОФІЯ PDF Друк

 

 


МОДУЛЬ 1

1. Поняття світогляду та його суспільно-історичний характер.

2. Історичні типи світогляду: міфологічний, релігійний, філософський.

3. Специфіка філософського світогляду. Основне питання філософії.

4. Філософія в системі культури. Функції філософії.

5. Загальна характеристика  основних етапів  розвитку античної філософії.

6. Проблема людини в античній філософії /софісти, Сократ/.

7. Філософські системи Платона та Арістотеля.

8. Основні філософські школи пізньої античної філософії / скептицизм, епікуреїзм, стоїцизм.

9. Загальна характеристика релігійної філософії Середньовіччя.

10. Натурфілософські та гуманістичні ідеї філософії епохи Відродження.

11. Загальна характеристика філософії Нового часу. Емпіризм та раціоналізм.

12. “Докритичний” та “критичний” періоди у творчості І. Канта.

13. Філософська система Г. Гегеля і його діалектичний метод.

14. Антропологічна філософія Л. Фейєрбаха.

15. Основні ідеї марксистської філософії. Проблема відчуження людини.

16. Основні етапи розвитку філософської думки в Україні.

17. Сутність позитивізму, його основні історичні форми.

18. Екзистенціалізм як течія в сучасній західній філософії: релігійний та атеїстичний напрямки.

19. Основні ідеї неотомізму.

20. Історичні форми діалектики як вчення про універсальні зв’язки, зміни та розвиток. Діалектика й метафізика.

21. Сутність закону єдності й боротьби протилежностей. Роль суперечностей у процесі розвитку.

22. Взаємоперехід кількості та якості в процесі розвитку. Сутність категорії “міра”.

23. Поняття й сутність діалектичного заперечення. Категорія “зняття”.

24. Розкрити взаємозв’язок категорій діалектики/вибрати один з запропонованих варіантів:

a. “явище” й “сутність”.

b. “причина” і “наслідок”. Детермінізм та індетермінізм.

c. “форма” і “зміст”. Співвідношення зовнішньої та внутрішньої форми в процесі розвитку.

d. “можливість” і “дійсність”. Реальні й формальні можливості. Роль імовірності в реалізації можливості.

25. “Буття” як філософська категорія. Форми буття та їх діалектична єдність.

26. Категорія “матерія” у філософії. Сучасна наука про основні форми й структурність матерії.

27. Рух як спосіб існування матерії та його основні форми. Рух і розвиток.

28. Простір і час як форми існування матерії.

29. Поняття і сутність антропосоціогенезу. Філософія й наука про походження людини.

30. Постановка проблеми людини в історії філософії.

31. Проблема конечності людського існування. Сенс життя людини


МОДУЛЬ 2

1. Постановка проблеми свідомості в історії філософії.

2. Роль праці, спілкування й мовлення у формуванні та розвитку свідомості.

3. Взаємозв’язок діяльності, мислення та мови.

4. Структура свідомості. Свідомість і несвідоме. Самосвідомість.

5. Розуміння пізнання як діалектичного й культурно-історичного процесу взаємодії людини і світу. Об’єкт і суб’єкт пізнання.

6. Проблема істини у філософії. –

7. Практика як критерій істини.

8. Діалектична єдність абсолютної й відносної істини. Істина й омана. Істина та правда.

9. Єдність чуттєвого й раціонального в пізнанні. Основні форми чуттєвого та раціонального пізнання.

10. Буденне та наукове пізнання.

11. Форми і методи наукового пізнання.

12. Предмет соціальної філософії.

13. Специфіка буття суспільства як спів-буття людей.

14. Соціальний простір і соціальний час як буття людини в культурі.

15. Суспільне буття та суспільна свідомість.

16. Структурованість соціальної системи. Основні елементи соціальної структури суспільства та їх історичний характер.

17. Матеріальні фактори функціонування суспільства. Єдність продуктивних сил та виробничих відносин.

18. Історична періодизація суспільного розвитку: формаційний та цивілізаційний підходи.

19. Історична періодизація суспільного розвитку: осьовий і хвильовий підходи.

20. Поняття політики та політичної системи суспільства. Основні елементи політичної системи.

21. Держава як основний політичний інститут.

22. Громадянське суспільство й держава.

23. Проблема взаємозв’язку свободи і необхідності в житті людини та суспільства.

24. Поняття духовного життя суспільства. Специфіка духовних відносин і духовної культури.

25. Культура як символічний світ людського буття. Співвідношення культури й цивілізації.

26. Суспільна свідомість та її структура: буденна й наукова свідомість, суспільна психологія та ідеологія.

27. Форми суспільної свідомості.

28. Особистість як міра соціальності в людині. Особистість та особа. Роль індивідуальних якостей у процесі формування особистості.

29. Діалектика об’єктивного й суб’єктивного в історичному процесі, його рушійні сили.

30. Співвідношення еволюційного та революційного моментів у розвитку людської цивілізації.

31. Проблема сенсу історії у філософії: діалектико-матеріалістичний, релігійний та  ідеалістичний підходи.

 

 

 
Засідання гуртка "Людина і духовність" 5 БЕРЕЗНЯ 2014 року PDF Друк

Шановні студенти, 5 березня відбудеться чергова зустріч гуртка «Людина і духовність», тема нашого засідання: «Мораль, щастя, свобода і обов’язок»

В рамках роботи гуртка пропонуються такі теми для обговорення:

1. Суспільна цінність щастя.

2. Свобода як моральна цінність

3. Сенс життя як моральна цінність

4. Поняття моральної свободи: «свобода від…» і «свобода для…».

5. Щастя у творчості Григорія Сковороди.

6. Відповідальність як необхідний атрибут свободи.

7. Обов’язок як категорія моральної свідомості.

8. Добро, зло та моральний обов’язок як головні етичні категорії.

9. Поняття толерантності у мультикультурному суспільстві та ін.

Перелік рекомендованих джерел:

1. Авторський курс лекцій. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Етика. - М., 1998.

2. Гусейнов А.А., Іррлітц Г. Коротка історія етики. - М., 1987.

3. Зеленкова І.Л. Основи етики. - Мн., 2001.

4. Зеленкова І.Л. Етика. - Мн., 2003.

5. Зеленкова І.Л. Етика: тексти, коментарі, ілюстрації. - Мн., 2001.

6. Зеленкова І.Л., Бєляєва Є.В. Етика. Навчальний посібник. - Мн., 2001.

7. Золотухіна-Аболина Е.Н. Сучасна етика. - М., 2000.

8. Історія етичних навчань. - М., 2003.

9. Кондрашов В.А. Етика. Чічіна Е.А. Естетика. - Ростов-на-Дону, 1998.

10. Мішаткіна Т.В. Етика. Практикум. - Мн., 2003.

11. Основи етичних знань. - СПб., 1998.

12. Прикладна етика. Під. ред. Зеленкова І.Л. - Мн., 2002.

13. Широкова І.Г. Етика. Конспект лекцій. - М., 2000.

14. Шрейдер Ю.А. Лекції з етики: Учеб. посібник. - М., 1998.

15. Етика. Під ред. Гусейнова А.А. - М., 2000.

16. Етика. Під ред. Мішаткіной Т.В. - Мн., 2002.

17. Етична мозаїка (під ред. Зеленкова І.Л.) - Мн., 2001.

1. http://ua.convdocs.org/docs/index-220402.html

2. http://issuu.com/duh-i-litera/docs/pinkers_extract/30

3. http://culturalstudies.in.ua/knigi_12_43.php


 

 

До уваги студентів, 5 лютого відбудеться засідання гуртка "Людина і духовність" о 17 год. в аудиторії 8.1008.

Тема першої зустрічі "Філософія техніки в ХХІ ст.: проблеми та перспективи".

Приблизний перелік тем для обговорення:

1. Філософія техніки як напрямок сучасних досліджень ( гуманізм, дегуманізація і сучасна техніка);

2. Техніка та природа: технологічна складова екологічних проблем. Ідеологія "підкорення природи" як виток екологічних проблем.

3. Етичний вимір науки та техніки. "Етика науки". "Принцип відповідальності" вченого. Проблема ризику у науково-технічній діяльності.

4. Соціально-політичні аспекти філософії техніки. Ідея технічного прогресу як базового фактору соціально-політичного прогресу.

5. Техніка і демократія в постіндустріальному суспільстві.

6. Гендерна міфологія: женка та техніка.

7. Філософія техніки в еру компютерів. Філософські проблеми інформатики. Феномен "світової павутини". Віртуальний простір.

8. Сучасне мистецтво та техніка. "Машинне мистецтво".

9. Сучасне місто на техніка. Технічна трансформації міст ХХ-ХХі ст.: від міста людей до міста машин. Сучасне місто та ілюзія "глобального села".

Список рекомендованих посилань при підготовці до засідання «Філософія техніки у ХХІ ст.: проблеми і перспективи»:

1.     http://oluh.at.ua/news/filosofija_tekhniki/2010-12-12-11;

2.     http://textbooks.net.ua/content/view/5244/45/

3.     Філософський портал - www.philosophy.ru/library/fnt/11.html

4.     Філософія та історія техніки - itmk.philos.msu.ru / news / gorohov /

5.     Розин В. Бог і закони природи. Як у творчості Павла Флоренського з'єдналися науковий і релігійний світогляд. - www.humanities.edu.ru/db/msg/27590

6.     Шаповалов Віктор Федорович - azlibr.ru/Persons/0B5/84e77bbb/0001/a405defa.shtml

7.     Шаповалов, Євген Андрійович - dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/118334/Шаповалов

8.     Сайт професора Кудріна - www.kudrinbi.ru/modules.php?name=Biblio&Authors=10

Список літератури:

 1. Борн М. Моя жизнь и взгляды. Перевод с английского. Изд. 2 — М., 2004
 2. Князев В. Н. Человек и технология. — К., 1990.
 3. Ракитов А. И. Философия компьютерной революции. — М., 1991.
 4. Мельник В. П. Філософські проблеми технікознавства. — Львів, 1994.
 5. Митчем К. Что такое философия техники? М., 1995.
 6. Глобальные проблеми й общечеловеческие ценности.—М.,1990.
 7. Горохов В.Г., Розин В.М. Введение в философию техники. – М., 1998.
 8. Ленк Х. Размышления о современной технике. – М., 1996.
 
Увага МОДУЛЬ! PDF Друк

До уваги студентів!

З повагою,
Тетяна Пода.

 
Семінарське заняття №2. ( З курсу філософія) Для студентів ФЛА PDF Друк

Антична філософія. Досократівський період.

1. Причини виникнення філософії в Стародавній Греції.

2. Розвиток ідей у натурфілософських школах Стародавньої Греції:

а) мілетська школа;

б) Геракліт Ефеський;

в) елеати;

г) Піфагорійська школа;

д) Емпедокл та Анаксагор;

е) школа атомістів;

є) софісти.

При підготовці до практичного занаття звернути увагу на:

 

 • коло питань, що цікавили перших філософів, на появу категорій;
 • які першооснови  світу запропоновані: мілетською, піфагорійською школами, Гераклітом?
 • у чому особливість першооснови, що її запропонував Піфагор?
 • що ви дізнались про творчість атомістів?
 • розгляд діяльністі Демокріта. Слід звернути увагу на такі аспекти його філософії: 1) вчення про атоми; 2) вчення про причинність; 3) теорію пізнання;
 • на появу та аналіз категорій буття та руху в елеатів;
 • чому навчали молодь софісти? Як можна інтерпретувати слова Протагора «Людина є мірою усіх речей»?

 

 

 

 
Семінарське заняття 28 лютого 2014 р. ФЛА Німеціка класична філософія PDF Друк

 

Німецька класична філософія і філософія марксизму

План:

1.     Історичні та соціокультурні передумови формування класичної німецької філософії.

2.     Концепція суб’екта у філософській системі І. Канта.

3.     Система і метод Г. Гегеля.

4.     Антропологічний матеріалізм Ф. Фейєрбаха.

5.     Марксистська філософія: основні ідеї.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДО ТЕМИ

1. Антология мировой философии. В 4-х томах, 5 кн. – М.: Мысль, 1969-1972. – Т. 3. – С. 89-394.

2.  Мир философии: Книга для чтения. В 2-х частях / Сост. П.С.Гуревич, В.И. Столяров. - М., 1991. - 1296 с.

3. Философский энциклопедический словарь. - М.: Сов. энциклопедия, 1998. - 576 с. – Статті:

4. Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002. – 743 с. Cтатті: Гегель, Кант, Маркс, Фейєрбах, Фіхте, Шеллінг, Енгельс, Німецька класична філософія, Марсизм.

5.  Філософський словник. – К., 1973. – 600 с. – Статті: Гегель, Кант, Маркс, Фейєрбах, Фіхте, Шеллінг, Енгельс, Німецька класична філософія, Марсизм.

6. Історія філософії: Підручник / В.І. Ярошовець, І.В. Бичко, В.А. Бугров та ін. – К., 2002.

7.Філософія: Навчальний посібник / Під ред. І.Ф. Надольного. К., 1997.

 

 
« ПочатокПопередня12НаступнаКінець »

Сторінка 1 з 2